اخبار
  نسخه مناسب چاپ    ارسال به دوستان

فسفر بر افزایش عملکرد گندم در شرایط شور موثر است  ( 23/09/1388 )

نتایج مفید طرح تحقیقاتی تعیین تاثیر فسفر بر عملکرد گندم در شرایط شور در مرکز تحقیقات قم، منتشر شد.
به گزارش ایانا، هدف از اجرای این طرح، بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفر و دو منبع متفاوت آن بر روی عملکرد دانه و کاه گندم در شرایط شور بود.

در شرایط شور به علت کاهش حجم ریشه، جذب فسفر مختل می شود، لذا مصرف فسفر می تواند اثر کاهش حجم ریشه در اختلال جذب فسفر را جبران کند.

لذا به منظور تعیین نقش فسفر در افزایش تحمل به شوری و عملکرد گندم در شرایط شور، طرحی سه ساله دریک مزرعه در منطقه ای با خاک شور (بخش قمرود) در قم را شد.

از نتایج طرح می توان به افزایش معنی دار و مثبت عملکرد دانه و کاه نسبت به گروه شاهد در شرایط شور در اثر مصرف فسفر و همچنین بدون تاثیر بودن منابع فسفر روی عملکرد دانه و کاه و نیز صفات زراعی مورد بررسی در این آزمایش اشاره کرد.

در این آزمایش مصرف 135 کیلوگرم فسفر در هکتار، بالاترین عملکرد دانه و کاه را داشت و مقادیر کمتر یا بیشتر آن اثر کاهنده بر عملکرد دانه داشته است./توسط : كد 1982
نظرات
نام
پست الكترونيكي